การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

โดยระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ประจำปีการศึกษา 2563รอบที่ 1

แฟ้มสะสมผลงาน

ระหว่างวันที่ 3-16 ธ.ค. 62 เวลา 16:30 น.

รอบที่ 2

โควตา

ระหว่างวันที่ 6-17 ก.พ. 63 เวลา 16:30 น.

ประกาศ   สมัคร   ตรวจสถานะ

รอบที่ 3

รับตรงร่วมกัน

ระหว่างวันที่ 17-27 เม.ย. 63

รอบที่ 4

Admissions

ระหว่างวันที่ 1-20 พ.ค. 63


ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องจัดเตรียม


 1. ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย

 2. รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. หรือ 1.5x2 นิ้ว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ เป็นรูปเดี่ยวหน้าตรงไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ เห็นใบหน้าชัดเจน โดยมีขนาดของใบหน้า 70-80% ของพื้นที่รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริงและต้องไม่มีการปรับแต่งแสงทางดิจิตอล เป็นไฟล์นามสกุล.jpg โดยมีขนาด 475x600 พิกเซล และมีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB ตัวอย่างภาพผู้สมัครที่ถูกต้อง

 3. รูปบัตรประชาชนด้านที่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร (บัตรประจำตัวประชาชน ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถเห็นรูปถ่ายของผู้สมัคร ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน โดยสแกน เป็นไฟล์นามสกุล.jpg มีขนาดความกว้าง 600 พิกเซล และความสูง 388 พิกเซล มีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB) ตัวอย่างภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง

 4. การชำระค่าธรรมเนียม หากผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ

 5. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น และจะถือวันที่ประทับตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นสำคัญ


การสมัครจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้สมัครได้ทำการสมัคร แนบรูปถ่าย รูปบัตรประจำตัวประชาชน ชำระค่าธรรมเนียม และส่งเอกสารการสมัคร


หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินและส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
Download

 • ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ดาวน์โหลด
 • สถานที่สอบวิชาทักษะดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย ดาวน์โหลด
 • สถานที่สอบวิชาทักษะดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก ดาวน์โหลด
 • สถานที่สอบวิชาทักษะนาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย ดาวน์โหลด
 • สถานที่สอบวิชาทักษะนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ดาวน์โหลด
 • สถานทีสอบวิชาทักษะดนตรีไทย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย ดาวน์โหลด
 • สถานทีสอบวิชาทักษะดนตรีสากล คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล ดาวน์โหลด
 • สถานที่สอบ วิชาทักษะสมรรถภาพทางกลไก สำหรับคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ดาวน์โหลด
 • ตารางสอบวิชาเฉพาะ (ทฤษฎี/ทักษะ/ความถนัดฯ) ดาวน์โหลด
 • ตารางกำหนดการทดสอบทักษะกีฬา สำหรับโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล ดาวน์โหลด
 • ตารางกำหนดการทดสอบทักษะกีฬา สำหรับโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา ดาวน์โหลด
 • โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC สำหรับอ่านไฟล์ Pdf ดาวน์โหลดการสมัคร ต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร
 2. เลือก คณะ/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัคร
 3. Upload ภาพผู้สมัคร และ ภาพบัตรประจำตัวประชาชน
 4. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. พิมพ์ใบสมัคร นำไปชำระเงิน และ พิมพ์ใบปะหน้าซอง เพื่อส่งเอกสารการสมัคร
  เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงิน พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร
  ให้ผู้สมัครส่งเอกสารส่วนนี้ เป็นหลักฐานการสมัครตามข้อ 5.2.1 ในประกาศการรับสมัครฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว เป็นข้อมูลในการประมวลผล


หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-3719 โทรสาร 02-218-3700
E-mail: directadmission@chula.ac.th
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00-12:00 น และ 13:00-17:00 น)
HyperLink

พิกัดแผนที่