ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา | TCAS
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา
2567
ประจำปีการศึกษา 2567

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567

รอบที่ 3  (Admission)

enlightened ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. enlightened

    โดยการกรอกข้อมูลรายบุคคลตามข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ myTCAS ดังนี้ 

  • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อีเมล

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
    โปรดติดตามกำหนดการของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567  
https://www.reg.chula.ac.th/th/student/newstudents

 


enlightened คำถามที่พบบ่อย enlightened   

enlightened รายละเอียดประกาศรับสมัครคัดเลือกแต่ละโครงการ และหมายเลขติดต่อenlightened 

 


รอบที่ 2 โควตา (Quota)

enlightened ประกาศายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยการ Login เข้าระบบรายบุคคล  enlightened

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
    โปรดติดตามกำหนดการของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567  
https://www.reg.chula.ac.th/th/student/newstudents/

► การรายงานตัวเพื่อทำสัญญาการศึกษา

   - การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ)

   การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล

            การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะ ระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

             (คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

 

       ► กำหนดการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความถนัดทางทันตแพทยศาสตร์

            (เฉพาะ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์)

            วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (รายละเอียดสามารถเข้าไปที่ https://www.dent.chula.ac.th)

 

 

กำหนดการ

การสมัครและอัปโหลดหลักฐานประกอบการสมัคร 14 - 23 ก.พ. 67           
ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงิน 16 - 27 ก.พ. 67  
ผู้สมัครทักท้วงสถานะการชำระเงิน 27 - 28 ก.พ. 67  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 18 มี.ค. 67  
ทักท้วงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 18 - 19 มี.ค.67  
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบ 21 - 25 มี.ค.67  
จัดสอบวิชาเฉพาะที่จุฬาฯ (ทฤษฎี/ทักษะ/ความถนัดฯ) 24 - 25 มี.ค.67  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 เม.ย. 67  
ทักท้วงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25 เม.ย. 67  
ผู้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการ (ตัวจริง) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ภายใน 25 เม.ย. 67  
ผู้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการ (สำรอง) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (ถ้ามี) ภายใน 26 เม.ย. 67  
สอบสัมภาษณ์  26 เม.ย. 67  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 2 พ.ค. 67  
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS67 2 - 3 พ.ค. 67  
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS67 4 พ.ค. 67  
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 7 พ.ค. 67  

 

 

 

 

 

 

 

 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

enlightenedenlightenedประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
     โดยการ Login เข้าระบบรายบุคคล enlightenedenlightened

► ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

    โปรดติดตามกำหนดการของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567  https://www.reg.chula.ac.th/th/student/newstudents/
 

 

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 8 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0 2218 3719
โทรสาร: 0 2218 3700
อีเมล: directadmission@chula.ac.th